Politică de Confidențialitate

1. Politica de confidențialitate

1.1. Informare

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în ceea ce privește contractul încheiat între SC ECOMNET TEAM SRL și dumneavoastră, vă facem cunoscut că:

SC ECOMNET TEAM SRL respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

SC ECOMNET TEAM SRL prelucrează, pe durata derulării contractului, numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, numărul de telefon și adresa de email cuprinse în contractul încheiat, precum și în copia cărții de identitate anexată la contract, pentru:

executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de SC ECOMNET TEAM SRL în interesul dumneavoastră în virtutea contractului;
.
îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata drepturilor bănești;
îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina SC ECOMNET TEAM SRL privitoare la contract;
îndeplinirea obligației SC ECOMNET TEAM SRL de ținere a evidenței contractelor;
comunicarea cu dumneavoastră.
SC ECOMNET TEAM SRL nu utilizează datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile, nu prelucrează date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-a colectat și nu ia niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. SC ECOMNET TEAM SRL utilizează mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.

SC ECOMNET TEAM SRL respectă și asigură în mod strict secretul profesional. Datele sunt dezvăluite doar pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru SC ECOMNET TEAM SRL o obligație.

SC ECOMNET TEAM SRL revizuiește în fiecare an datele colectate, în baza mențiunilor dvs., analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor contractuale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. Menționăm că beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, având posibilitatea să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi, însă, de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și SC ECOMNET TEAM SRL În acest caz, societatea este exonerată de răspundere.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră.

Vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

1.2. Acord cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

1.2.1. – Datele cu caracter personal ale utilizatorului, persoană fizică, prelucrate de către prestator în calitate de operator

Datele cu caracter personal pe care le colectează furnizorul de servicii prin mijlocirea contractului dintre părți sunt:

Nume și prenume;
Adresă;
Număr de telefon;
Adresă de email;
Cod Numeric Personal;
Etc.
Utilizatorul se obligă să furnizeze date exacte și actuale. În cazul în care utilizatorul refuză să furnizeze datele solicitate care sunt necesare și utile încheierii contractului și oferirii serviciilor prestate, furnizorul nu va putea procesa în bune condiții serviciul și are dreptul să refuze oferirea acestuia.

1.2.2. Temeiul legal și scopul solicitării și prelucrării datelor

Datele de mai sus sunt exacte și în cazul în care va fi necesar, acestea vor fi actualizate. Datele sunt furnizate pentru încheierea și executarea contractului, temeiul solicitării și prelucrării acestor date fiind executarea în bune condiții a unui contract.

Atunci când legislația impune ca furnizorul să comunice anumite date către autorități, în temeiul legii, de a stoca datele clienților un anumit interval de timp ori de a prelucra datele clienților în alt fel, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

În cadrul unor operațiuni de vânzare-cumpărare a părților sociale ale societății furnizorului, restructurare și a altor activități similare, datele cu caracter personal ale părților pot fi prelucrate prin divulgarea acestora către anumiți consultanți, activități de audit, potențiali cumpărători, autorități publice sau altor persoane. Temeiul prelucrării va fi interesul legitim al părților (prestator și beneficiar) sau îndeplinirea unei obligații legale.

În caz de necesitate, furnizorul poate prelucra datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau a intereselor înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților sau ale altor persoane fizice și juridice publice sau private care sunt implicate în acele dispute sau negocieri. În aceste situații, furnizorul va prelucra datele utilizatorului, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care îi revin sau al intereselor legitime.

1.2.3. Modalitatea de prelucrare a datelor

Datele vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de beneficiar, acesta putând solicita oricând un raport cu privire la datele sale personale. Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată conform legii și politicii interne de prelucrare și stocare de către prestator a datelor cu caracter personal a clienților și pot fi păstrate atât cât este necesar, conform legii, pentru derularea contractului și întocmirea formelor legale (ex: contabilitate, arhivare, etc.). Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită printr-o lege, furnizorul va avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

Furnizorul va prelucra datele utilizatorului strict pentru derularea în mod legal și în bune condiții a contractului, fiind obligată să nu le utilizeze în niciun alt scop.

1.2.4. Drepturile părților

Utilizatorului are următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal furnizate furnizorului în virtutea contractului:

Dreptul de acces la date. Utilizatorul are dreptul să acceseze datele furnizate furnizorului, să obțină informații privind natura, prelucrarea și divulgarea acestor date;
Dreptul la rectificarea datelor. Utilizatorul are dreptul să obțină rectificarea datelor dacă acestea nu sunt exacte;
Dreptul la ștergerea datelor. Utilizatorul are dreptul să solicite și să obțină ștergerea datelor atunci când acestea nu se mai prelucrează sau nu mai există obligația legală cu privire la păstrarea sau arhivarea acestora;
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Utilizatorul are dreptul să solicite și să obțină restricționarea prelucrării datelor. În acest sens, dacă contractul nu mai poate fi executat sau derulat din cauza restricționării, furnizorul va informa despre acest aspect părțile contractante;
Dreptul de a obiecta. Utilizatorul are dreptul să obiecteze cu privire la prelucrarea datelor. În acest sens, dacă contractul nu mai poate fi executat sau derulat din caza obiecției ridicate, furnizorul va informa despre acest aspect părțile contractante;
Dreptul la portabilitatea datelor. Utilizatorul are dreptul să solicite un format complet cu toate datele furnizate furnizorului și să le transmită către un alt operator.
Dreptul la retragerea consimțământului. În situația în care s-au prelucrat de către furnizor anumite date cu acordul expres al utilizatorului, acesta are dreptul să-și retragă consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere și nici legalitatea celorlalte date cu caracter personal furnizate în baza altor temeiuri legale;
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere. Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor furnizate furnizorului sau de către împuterniciți în numele acesteia.
Pentru a-și exercita drepturile sau, după caz, pentru a-și retrage acordul atunci când și-a dat consimțământul, sau în măsura în care îi sunt necesare informații suplimentare sau clarificări, utilizatorul le poate adresa pe email: juridic@cultureweb.ro, în atenția responsabilului pentru protecția datelor a furnizorului.

Utilizatorul poate decide să refuze oferirea de date cu caracter personal. În situația în care utilizatorul decide să nu furnizeze furnizorului date cu caracter personal solicitate de aceasta și necesare derulării contractului, furnizorul poate refuza încheierea contractului din lipsa posibilității de executare.

1.2.5. Prelucrarea datelor referitoare la alte persoane decât utilizatorul

În situația în care utilizatorul transmite furnizorului date cu caracter personal privitoare la alte persoane (ex: date privind alți membri ai familiei, date privind asociați sau angajați, etc.), partea va informa persoanele respective despre informațiile furnizate și scopul în care acestea au fost furnizate.

2. Modificări ale Termenilor & Condițiilor

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica/adăuga/scoate anumite reglementări din secțiunea T&C în orice moment.

Dacă facem acest lucru, în funcție de natura modificării, vom posta un mic anunț cu privire la acesta pe website sau vă vom notifica prin adresele de utilizatori pe care le dețineți.

Orice astfel de măsuri vor intra în vigoare nu mai devreme de la 14 zile de la publicare, cu excepția modificărilor care se adresează noilor funcții ale serviciilor sau modificărilor făcute din motive legale.

Utilizarea ulterioară a serviciilor după aceste modificări reprezintă acceptul dumneavoastră a noilor condiții aferente platformei.